Rady od skúsených mamičiek Canpol babies.

Štatút súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže spoločnosti CANPOL Slovakia s.r.o. (ďalej aj ako „súťaž“) na facebook stránke vyhlasovateľa súťaže Canpol babies Slovensko (ďalej len „štatút“).


I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Meno a priezvisko/ Obchodné meno: CANPOL SLOVAKIA s.r.o.
Trvalý pobyt / Sídlo/ Miesto podnikania: Riečna 192, 951 07 Malý Cetín
Dátum narodenia / IČO: 47420065
Zapísaný v registri: 4. októbra 2013
Číslo zápisu v registri: Zapísaná na Nitra, odd. Sro, vl.č.35399/N
DIČ: 2023901209
IČ DPH: SK2023901209
(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)


II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

i. Účelom súťaže je propagácia značky a produkty značky Canpol babies.

ii. Predmetom súťaže je Milé dámy, máme pre vás ďalšie darčeky, ktoré rozdávame.
Tentokrát ich však dostanú vaše priateľky, ktoré nám označíte v komentári. 3 získajú krásne sady Canpol babies pre dievčatká a 3 pre chlapčekov spolu s pekným venovaním s Vaším menom.
Čo treba urobiť?
V komentári označte svoju priateľku s malým bábätkom, ktorej by ste chcela venovať tieto sady.
Zapojiť sa môžete do 10.08.2019 do 23:59. Žrebujeme v nedeľu 11.08.2019.


III. LEHOTA SÚŤAŽE

i. Súťaž trvá odo dňa 02.08.2019 od 07:30 hod. do dňa 10.08.2019 do 23:59 hod.. Najneskôr do dňa 10.08.2019 vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.


IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

i. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

ii. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

iii. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu Milé dámy, máme pre vás ďalšie darčeky, ktoré rozdávame.
 Tentokrát ich však dostanú vaše priateľky, ktoré nám označíte v komentári. 3 získajú krásne sady Canpol babies pre dievčatká a 3 pre chlapčekov spolu s pekným venovaním s Vaším menom.
Čo treba urobiť?
V komentári označte svoju priateľku s malým bábätkom, ktorej by ste chcela venovať tieto sady.
Zapojiť sa môžete do 10.08.2019 do 23:59. Žrebujeme v nedeľu 11.08.2019 :)

V balíčku nájdete podbradník, cumlík, retiazku na cumlík, hryzátko, hračku do vody, krabičku na cumlík.

iv. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.

v. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

vi. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu

vii. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

viii. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

ix. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky a výhra bude poslaná výhercovi iba na území Slovenskej republiky.


V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE


i. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.


VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

i. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa 20.07.2019.

ii. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykonajú traja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.

iii. Vyžrebovaní bude jeden výherca ceny č.1 pre dievča, jeden výherca ceny č. 2 pre dievča a jeden výherca ceny č. 3 pre dievča, jeden výherca ceny č.1 pre chlapca, jeden výherca ceny č. 2 pre chlapca a jeden výherca ceny č. 3 pre chlapca. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o ceny len raz.

iv. Vyžrebovaní budú aj traja náhradníci na každú z cien pre prípad, že vyžrebovaní výhercovia nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.

v. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Ceny budú zaslané na adresu výhercov kuriérom GLS.

vi. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

vii. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

i. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo – obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

ii. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.
VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
i. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
ii. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.
iii. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.
iv. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.
v. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

V Malom Cetíne dňa 02.08.2019

Vyhlasovateľ súťaže:

Canpol Slovakia s.r.o.
_______________________


 

Anna

Mamička 1,5 ročného Michaleka, 5 rokov profesionálnych skúseností